REKLAMACE


MRKNIKOUSÁTKA 0+>>ZVÍŘÁTKA NA KOLEČKÁCHHRAČKY 1+ >>DŘEVĚNÉ HRAČKY 1+FIGURKY >>FIGURKY
ZVÍŘÁTKA >>ZVÍŘÁTKA NA KOLEČKÁCHMONTE.. >>MONTESSORIAUTA >>AUTOKOŠÍK >>AUTO

.

DŘEVĚNÉ HRAČKY, ...HLAVOLAMY, ...DÁRKY, ...DEKORACE, ...mbm-hracky.cz..

REKLAMAČNÍ ŘÁD

.

Záruční podmínky se řídí platnými právními předpisy a vztahují se na výrobky u kterých je reklamace uplatněna v záruční době. Záruční doba u výrobků (zboží) zakoupených v internetovém obchodě www.mbm-hracky.cz je poskytována na dobu 24 měsíců ode dne převzetí výrobku kupujícím, není-li u výrobku (zboží) uvedeno jinak.


Vlastnosti dřevených výrobků

Dřevěné hračky jsou vyrobeny z přírodního materiálu reagujícího zejména na změny teploty a vlhkosti okolí projevující se změnou tvaru, barvy, případně může dojít až ke vzniku trhlin včetně porušení povrchové úpravy a poškození konstrukčních spojů.

Skladování a užívání dřevěného výrobku

Dřevěné výrobky a hračky nevystavujte přímému slunečnímu záření, teplotám okolí vyšším 30°C, zvýšené vlhkosti a dešti, pokud u dřevěného výrobku není jednoznačně uvedeno jeho použití do uvedeného prostředí.

Zabraňte styku dřevěného výrobku s předměty a prostředím tepelně působícím na své okolí teplotou vyšší než 40°C (např. radiátor, mikrovlná trouba, klimatizace ..atd.). Pokud na výrobku není uvedeno jinak.

Zabraňte styku dřevěného výrobku s vodou a jinými tekutinami. Pokud na výrobku není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé:

 • nedodržením uvedených pokynů ke skladování a užívání výrobků (zboží) včetně pokynů uvedených na výrobcích a příbalových letácích
 • nesprávným skladováním
 • nesprávným použitím výrobku
 • užíváním výrobku v rozporu s běžným užíváním
 • nesprávnou manipulací, zacházením či obsluhou
 • běžným opotřebením výrobku
 • živelnou pohromou či vyšší mocí

.

R E K L A M A C E

.

Uplatnění reklamace

Zakoupené zboží je nutné reklamovat u prodejce a zákazník je povinen prokázat, že reklamované zboží od daného prodejce pochází. V případě uplatnění reklamace zboží zakoupeného v tomto internetovém obchodě doručí kupující reklamované zboží na adresu prodávajícího, a to na vlastní náklady včetně reklamačního listu, záručního listu (dodacího listu), kopie daňového dokladu a dokladu o zaplacení. Reklamované zboží je nutné předat prodejci v originálním obalu nebo v obalu zajišťujícím nepoškození zboží při přepravě, včetně příslušenství a jeli to reálné tak čisté.


Podání informace o reklamaci:

 • telefonicky
 • na e.mailovou adresu prodejce
 • poštou na adresu prodejce
 • osobním doručením, oznámením

Podání reklamace:

 • poštou, dopravcem na adresu prodejce
 • osobním doručením dle dohody s prodejcem

Povinnosti kupujícího

Kupující je povinen zkontrolovat doručené zboží před potvrzením jeho převzetí. Pokud zboží doručuje smluvní dopravce je kupující povinen zkontrolovat zásilku včetně obsahu ještě před vlastním potvrzením převzetí nepoškozené zásilky! V případě zjištění poškození kupující uplatní reklamaci ihned v době doručení u dopravce a neprodleně o této skutečnosti informuje prodávajícího, včetně odeslání kopie reklamačního protokolu potvrzeného dopravcem i kupujícím na adresu nebo e-mail prodejce.

Povinnosti prodejce

Reklamační řízení prodejce zahájí v den převzetí reklamovaného zboží pokud bylo odesláno zákazníkem v platné záruční době a zákazník doložil vše potřebné k prokázání koupě zboží od prodejce u něhož se záruky domáhá.

V případě oprávněné reklamace prodejce na vlastní náklady vymění reklamované zboží za nové nebo vrátí příslušnou částku zákazníkovi na základě dobropisu potvrzeného zákazníkem, jestliže zjištěné vady budou neodstranitelné. U zjištěných odstranitelných vad, prodejce zajistí jejich odstranění opravou.

V případě oprávněné reklamace prodejce tuto vyřídí nejpozději do 30-ti dnů.

Neoprávněná reklamace

Pokud prodejce obdrží neoprávněnou reklamaci, bude zákazníkovi (odesilateli) účtovat veškeré náklady spojené s vyřízením takové reklamace včetně nákladů na vrácení reklamovaného zboží zákazníkovi (odesilateli). Zboží z neoprávněné reklamace prodávající odešle zpět odesilateli pouze v případě uhradil-li prodejcem vyúčtované náklady vzniklé s vyřízením neoprávněné reklamace.

Nevyzvednutá reklamace

V případě, že si zákazník (odesilatel) nevyzvedne, nepřevezme reklamované zboží anebo neuhradí náklady neoprávněné reklamace do 90-ti dnů od zahájení řádného reklamačního řízení, je prodejce oprávněn naložit s tímto zbožím dle vlastního rozhodnutí. V tomto případě, po uplynutí dané doby, zákazník nemá nárok na jakoukoli finanční či jinou náhradu (odškodnění).